Uitgevoerde aanpassingen

Voor zover wij kunnen nagaan heeft ProRail diverse rails vervangen, het 3e spoor verwijderd en een nieuw station geplaatst met een tunnel onder het spoor.

Uit onderzoek blijkt dat de uitgevoerde werkzaamheden in relatie staan met het realiseren van PHS. Voorheen waren er 3 sporen in Oisterwijk en doordat er wissels waren konden/mochten de treinen niet sneller dan met 80 km per uur door Oisterwijk rijden. Nu het 3e spoor is opgeheven raast onder andere de Intercity en Intercity Direct met een snelheid van 130 km per uur door Oisterwijk met veel overlast in geluid en trillingen tot gevolg.

Zoals het PHS wordt omscheven zou het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en ProRail de plannen uitwerken en bespreken deze met BrabantStad Bereikbaar. Waar nodig leggen zij de plannen ter inzage voor omwonenden echter de omwonenden zijn hier niet in betrokken.

Als burger zou je verwachten dat de Povincie en de gemeente Oisterwijk in ieder geval nauw betrokken is bij PHS daar het verhogen van de snelheid toch de nodige impact heeft op de leefomgeving van de omwonenden van het spoor.

De hinder (in geluid en trillingen) van het spoorverkeer resulteerde in schade aan opstal van diverse panden. Ook monumentpanden maken daar deel van uit. 

De schades werden bij ProRail gemeld en aanvankelijk kregen wij sterk het gevoel dat ProRail iedere schade afzonderlijk behandeld ondanks dat wij aangaven dat er wel degelijk sprake is van een relatie tussen de schades en de trillingen. Uit ervaring hebben wij gemerkt dat ProRail er alles aan deed om de problematiek te bagataliseren.

Uit verder onderzoek blijkt dat volgens ons er door ProRail geen 0-meting is gedaan voordat de aanpassingen tbh. van het PHS werden gerealiseerd. Ondanks diverse verzoeken daartoe aan ProRail wordt niet kenbaar gemaakt of er een OTB (Ontwerp Tracébesluit) en een MER (Milieueffectrapport) is voor de aanpassingen aan het spoor. Soortgelijke problematiek doet zich ook voor in Eindhoven en Dorst (Oosterhout).