OVERLASTVERMINDERING LANGS DE BRABANTROUTE, DE POPPENKAST VAN STIENTJE VAN VELTHOVEN

OVERLASTVERMINDERING LANGS DE BRABANTROUTE, DE POPPENKAST VAN STIENTJE VAN VELTHOVEN

Het zware goederen-en passagierstransport over de Brabantroute geeft meer en meer overlast voor omwonenden van dit spoor. In 2017 heeft Prorail het spoor op de Brabantroute aangepast om meer en sneller treinverkeer te faciliteren. In dat jaar is ook de dienstregeling aangepast. Als omwonenden aan het spoor mag je verwachten dat Prorail zich redelijk en billijk opstelt en naar een goed nabuurschap streeft. Echter sindsdien is er beduidend meer trillings- en geluidsoverlast (75 decibel +) van het treinverkeer op de Brabantroute. Scheuren in huizen en een sterk verstoorde leefomgeving leiden tot zorgen en lichamelijke klachten.
In diverse gemeenten zijn burgerinitiatieven ontstaan om iets aan deze overlast te doen. Er is contact gezocht met de verantwoordelijke partijen; het Ministerie van I&W, Prorail en NS. Inmiddels zitten we al 2 jaar in overleg met I&W, Prorail en NS met als doel om de trrilingsoverlast te verminderen (kamerbrief 18juli 2019)[1]

Hierdoor is er een joint fact finding (JFF) opgericht. Wat heeft Stientje van Velthoven bedoeld met die constructieve samenwerking en wat is nu het resultaat van die JFF?

Hieronder wordt puntsgewijs omschreven waarom Oisterwijk trilt de constructieve samenwerking met I&W, Prorail en NS als een poppenkast ervaart:

  1. De trillings- en geluidsoverlast van het treinverkeer aan de Brabantroute is erkend door Prorail. Movaris heeft onderzoek gedaan naar de trillingen die veroorzaakt worden door de intercity direct (Eindhoven- Den Haag). Deze intercity wordt getrokken door een TRAXX locomotief die ontwikkeld is voor langzaam goederenvervoer. In Canada trekt de TRAXX locomotief lange goederenwagons met 10 km/uur. Voor deze locomotief is door de NS gekozen na het debacle Fyra. De TRAXX rijdt met 140 km/uur over de Brabantroute. Dat deze trein schade veroorzaakt aan het spoor is bij technici algemeen bekend en voor niet-technici , zijn de specificaties over deze TRAXX te vinden in het volgende boek[2].  De NS is hiervan op de hoogte. Prorail ontvangt schadeclaims veroorzaakt door deze TRAXX locomotief[3].. Deze TRAXX evenals de te zware en sterk verouderde goederentreinen veroorzaken teveel overlast. Er wordt overmatig veel onderhoud gepleegd om het spoor berijdbaar te houden. Doordat het spoor daarnaast overmatig vaak wordt gebruikt, is de trillings- en geluidsoverlast enorm toegenomen. Legertanks rijden toch ook niet dag en nacht door de bebouwde kom.

  2. Tijdens “het constructieve samenwerken” worden er vanuit de bewonersgroepen ideeën aangedragen zoals langzamer rijden en aanpassingen aan het spoor. Al deze ideeën worden weggeveegd omdat ze te duur zijn, er andere belanghebbenden (bijv. ROVER en de transportsector) of andere prioriteiten zijn. Durflex, strailoverwegen en undersleeperpads worden al jaren met succes toegepast tegen trillingsoverlast in Duitsland en België.
    In Oisterwijk is beloofd door Prorail om Durflex te plaatsen. Helaas gaat dat niet door en het is aannemelijk dat het Oisterwijkse spoor in zo’n slechte staat is dat Durflex helemaal niet meer toepasbaar is.

  3. Op dit moment is er voor trillingsoverlast nog geen wettelijke norm vastgesteld. Dat trillingen schade kunnen veroorzaken aan gebouwen kan volgens Prorail nog niet worden vastgesteld. Het RIVM is in opdracht van I&W een onderzoek gestart over de normering van de trillingen die waarschijnlijk schade veroorzaken aan gebouwen. Er worden verschillende methodes vergeleken en onderzocht[4].
    In Tricht heeft een onderzoek plaatsgevonden waarbij ook veel trillingen (rotaties) met een lage frequentie zijn gemeten (tiltmetingen). Deze kunnen niet gemeten worden door de tot nu toe gebruikte versnellingsmeters. Dit soort golfpatronen kunnen zeker ook leiden tot (vermoeiing) schade. Prorail is in onderhandeling met de opdrachtgever over dit onderzoek. Over de  bevindingen van dit onderzoek is geen transparantie. Tiltmetingen worden gebruikt voor het monitoren van de veiligheid bij kerncentrales, bruggen en tunnels en kunnen ook daadwerkelijk schade vastleggen[5].

Het RIVM neemt deze andere manier van meten niet mee in het vaststellen van een “nieuwe” norm. Een “nieuwe” norm gebaseerd op “oude” meetmethodieken. Het is niet duidelijk waarom I&W het RIVM geen opdracht hebben gegeven om tiltmetingen mee te nemen in die “nieuwe” norm voor trillingen. Volgens Oisterwijk trilt keurt hier de slager zijn eigen vlees!

  • De geluidsnormen worden aan de Brabantroute al jaren overschreden. I&W heeft het plafond verhoogd waarmee een soort van toestemming is gegeven voor de overlast. In 2021 zit de Brabantroute (Oisterwijk en Tilburg) in de realisatiefase voor geluidschermen. Het is inmiddels duidelijk dat de realisatiefase niet betekent dat er daadwerkelijk in 2021 geluidsschermen komen. Op welke termijn die schermen er wel komen, laat Prorail in het midden. Dat doet vermoeden dat ook de geluidsschermen geen prioriteit hebben. Ondertussen worden elk uur van de dag de geluidsnormen volgens de wet van ons eigen I&W overschreden. Het WHO heeft richtlijnen voor geluidsoverlast vastgesteld. Het RIVM heeft hierover in juni 2020 over deze richtlijnen gerapporteerd. In deze rapportage zijn aanbevelingen te lezen om het gezondheidsrisico te beperken voor ongeveer 1 miljoen mensen die overlast hebben van geluid[6].

I&W is verantwoordelijk voor een gezonde en duurzame leefomgeving en infrastructuur[7]. Oisterwijk trilt had vertrouwen in het overleg met overheid I&W, Prorail en NS om mee te denken over de oplossingen voor de trillings- en geluidsproblematiek. Na 2 jaar overleg (kosten worden betaald door gemeenschapsgeld)  is dit vertrouwen als sneeuw voor de zon verdwenen nadat vorige week bekend werd gemaakt dat op de Brabantroute nog meer goederentreinen gaan rijden[8].
En hoe staat het met de aansluiting van de Betuwelijn? Die zou ons toch voor een groot deel verlossen van het goederenverkeer door de bebouwde kom? Ook hier blijft de overheid in gebreke.

Inmiddels is het beeld van Stientje van Velthoven en haar poppenkast duidelijk. Stientje van Velthoven zit gevangen in een (bureaucratisch) systeem. Economische belangen gaan vóór een goede leefomgeving en gezondheid van de bewoners aan het spoor. Extra inzicht in de werkwijze van Prorail/ NS en I&W is te lezen in het volgende artikel[9] uit 2013. De werkwijze van Prorail/NS en I&W is nog niet veel veranderd en de acties van de verantwoordelijke instanties om overlast van de Brabantroute te verminderen, lijken meer op een demagogische poppenkast.

Wij blijven graag in gesprek met Prorail/NS en I&W maar verwachten wel concrete acties die de overlast van het spoorvervoer verminderen.

Met vriendelijke groet

Oisterwijk trilt


[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/18/voortgang-spoorgoederenvervoer-en-betuweroute.

[2] http://www.joernpachl.de/hsb.htm.

[3] https://www.spoorpro.nl/spoorbouw/2018/03/07/infraspeed-dient-claim-in-bij-I&W-voor-schade-aan-hsl-zuid/

[4]  https://www.rivm.nl/publicaties/uniform-rekenmodel-voor-spoortrillingen-2016-ontwikkelingsmogelijkheden

[5] https://www.ondergroningen.nl/tiltmetingen-waarom/

[6] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/06/05/bijlage-1-rivm-rapport-motie-schonis-en-de-who-richtlijnen-voor-omgevingsgeluid-2018/bijlage-1-rivm-rapport-motie-schonis-en-de-who-richtlijnen-voor-omgevingsgeluid-2018.pdf

[7] https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/het-verhaal-van-I&W.

[8] https://www.prorail.nl/nieuws/meer-mogelijkheden-voor-goederentreinen-naar-rotterdamse-haven

[9] http://ptadc.nl/OVM-15_artikel_Arco_Sierts_7-2-2013.pdf