Te nemen stappen

Wellicht dat het handhaven op korte termijn middels Burgerinitiatief via juridische weg aan de rechter moet worden voorgelegd en zo de schade, in zowel materiele als inmateriele zin, niet verder te laten oplopen alleszins redelijk is.

 

Het Burgerinitiatief

Daar wij niet tevreden zijn met de opbrengst van het gesprek tussen de gemeente en ProRail, de rol en antwoorden van de Provincie, de houding van ProRail en er geen antwoorden zijn gegeven op onze vragen besloot Burgerinitiatief om nadere stappen te ondernemen.

  1. Door een medewerker van de gemeente zal dossieronderzoek worden gedaan die betrekking heeft tot iedere informatie in relatie tot ProRail
  2. De gemeente neemt niet het initiatief om omwonenden actief te benaderen om inzichtelijk te krijgen wie en op welke plaatsen feitelijk hinder/schade heeft en zal door ons geflyerd worden. 
  3. Er zal bestuursrechtelijke worden onderzocht of er door het Rijk, Provincie, Gemeente en ProRail steken zijn laten vallen daar volgens ons er wellicht een Ontwerp Tracébesluit, het Tracébesluit en Milieueffectrapportage had moeten plaatsvinden.
  4. Er zal een brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ( Cora vd Nieuwenhuizen) en staatssecretaris (Sineke van Velthoven) worden gestuurd waarin de problematiek uiteengezet zal worden en de vraag om te handhaven waarbij de snelheid van de treinen terug te brengen van voor de aanpassingen zodat verdere schade aan opstal wordt voorkomen en ProRail de gelegenheid heeft hun onderzoek in te stellen.

Wonen langs het spoor: Gezondheidseffecten trillingen van treinen

Dat er naast materiele schade ook immateriële schade qua gezondheid kan optreden wordt beschreven in RIVM rapport 2014-0096. Het rapport is als bijlagen bijgevoegd. (bijlage RIVM rapport)

Een van de conclusies in het rapport luidt al volgt:

De ondervonden ernstige trillinghinder en slaapverstoring worden dus vooral gerapporteerd in relatie tot goederentreinen. Er worden geen directe effecten van trillingen op ervaren gezondheid en medicijngebruik gevonden. Uit geluidonderzoek weten we echter dat chronische ernstige hinder en slaapverstoring samenhangen met meer serieuze en lange termijn gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten, een toename van medicijngebruik en (on)welbevinden. Voor trillingen is onbekend wat de lange termijn gezondheidseffecten zijn maar we verwachten dat de gezondheidseffecten vergelijkbaar zijn met die van geluid. 

Download via onderstaande link de bijlage:
rivm gezondheid trillingen trein

Provincie Noord-Brabant

Bewoners van de gemeente Dorst hebben vragen gesteld aan de Provincie (gelet op de samenstelling van de Stuurgroep “BrabantStad Bereikbaar” waarin een gedeputeerde en diverse wethouders van Brabantse steden zitting in hebben. 

De brief van 27-maart 2018 is bijgevoegd.

Op grond van de antwoorden van de Provincie (lees: Stuurgroep met wethouders uit diverse gemeenten) voelt men zich in het geheel niet verantwoordelijk en wordt gewezen naar ProRail. 

Download via onderstaande link de bijlage:
Brief Provincie Noord-Brabant